B.2. ADRE - Zeitdiagramme

 

 

 

Abb. B-6: ADRE - COL-Adreßerzeugung (1)

 

 

 

 

 

Abb. B-7: ADRE - COL-Adreßerzeugung (2)

 

 

 

 

 

 

Abb. B-8: ADRE - ROW-Adreßerzeugung

 

 

 

 

 

Abb. B-9: ADRE - Adreßmultiplexer

 

 

 

Abb. B-10: ADRE - CPU-Modus