Startseite

 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

 


 

A.2. Ablaufsteuerung (CLK2)

 

Abb. A-2: Ablaufsteuerung, Top-Level (CLK2/1)

 

 

Abb. A-3: RAS/CAS-Erzeugung (CLK2/LOGIC/1)

 

 

Abb. A-4: Differenzierer, CAS-Zähler (CLK2/LOGIC/2)

 

 

Abb. A-5: Aufnahmesteuerung, Refresh-Timer (CLK2/LOGIC/3)

 

 

Abb. A-6: Wartezyklus (CLK2/LOGIC/WAITZYK/1)

 

Abb. A-7: RAS-Zyklus (CLK2/LOGIC/RASZYK/1)

 

 

Abb. A-8: CAS-Zyklus (CLK2/LOGIC/CASZYK/1)

 

 

Abb. A-9: Refresh-Zyklus (CLK2.LOGIC/RFSHZYK/1)