Startseite

 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

 


 

A.3. Adreßerzeugung (ADRE)

 

Abb. A-10: Adreßerzeugung, Top-Level (ADRE/1)

 

 

Abb. A-11: RAS-Zähler (ADRE/LOGIC/1)

 

 

Abb. A-12: CAS-Zähler (ADRE/LOGIC/2)

 

 

Abb. A-13: Adreßmultiplexer (ADRE/LOGIC/3)

 

 

Abb. A-14: Addierer Nr.1 (ADRE/LOGIC/ADD_1/1)

 

 

Abb. A-15: Addierer Nr.2 (ADRE/LOGIC/ADD_2/1)

 

 

 

Abb. A-16: Multiplizierer * 24 (ADRE/LOGIC/MUL20/1)

 

Abb. A-17: Multiplizierer * 80 (ADRE/LOGIC/MUL80/1)